راهنمای بیماران
Blood
نام كامل آزمايش Blood, Urine
واحد تست  
نمونه رسوب سانتريفوژ شده از نمونه تصادفي ادرار(راندوم)
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مصرف ويتامينC و فنازوپيريدين ممكن است نتيجه تست را به صورت كاذب منفي كند
طريقه نگهداري بهتر است نمونه را هرچه سريعتر بررسي نمود در غير اينصورت نمونه بايد تا زمان انجام آزمايش در يخچال نگهداري گردد
به اشتراک بگذارید