راهنمای بیماران
Bleeding Time
نام كامل آزمايش Bleeding Time
واحد تست  
نمونه  
آمادگي بيمار بيمار از مصرف آسپرين و داروهاي مشابه طي هفته قبل از انجام تست بايستي منع گردد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي آنتي كوآگولانتها،

دكستران،

ايندومتاسين،

ساليسيلاتها،

استرپتوكيناز،

آلوپورينول،بعضي آنتي بيوتيكها،هالوتان،NSAIDs،

اوروكيناز و وارفارين ممكن استBT را طولاني كنند

طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید