راهنمای بیماران
Bilirubin
نام كامل آزمايش Bilirubin,Total, Serum
واحد تست mg /dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه سبب افزايش بيلي روبين مي شوند عبارتند از استامينوفن،آسپرين،استروئيدهاي آنابوليك،آزاتيوپرين،كلرپرومازين و….داروهايي كه سبب كاهش بيلي روبين مي گردند عبارتند از آميكاسين،مقادير بالاي ويتامينC و تئوفيلين
طريقه نگهداري نمونه بايد دور از نور نگهداري گردد
به اشتراک بگذارید