راهنمای بیماران
Bilirubin
نام كامل آزمايش Bilirubin, Urin
واحد تست mg /dl
نمونه نمونه تصادفي ادرار(راندوم)
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري آزمايش بايد سريعاً انجام شود
به اشتراک بگذارید