راهنمای بیماران
Beta2-Microglobulin
نام كامل آزمايش Beta2-Microglobulin, Serum or Urine
واحد تست mg /dl
نمونه سرم يا ادرار ۲۴ساعته

(نمونه مايع مغزي نخاعي هم در بعضي شرايط قابل استفاده خواهد بود)

آمادگي بيمار در صورت انجام آزمايش به روش راديوايمونواسي بايد بيمار اخيراً راديوايزوتوپ دريافت نكرده باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در صورت كاهش PH ادرار به كمتر از ۵/۵، BMG ناپايدار مي گردد
به اشتراک بگذارید