راهنمای بیماران
Aspartate Aminotransferase
نام كامل آزمايش Aspartate Aminotransferase,Serum
واحد تست units/L
نمونه سرم(ممكن است از پلاسما نيز استفاده شود )
آمادگي بيمار حركات فيزيكي و ورزش شديد باعث افزايش AST مي گردد و بيمار بايد قبل از انجام آزمايش از آنها اجتناب كند
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه سبب كاهش سطح سرمي ASTمي گردند عبارتند از آلوپورينول،سيكلوسپورين و پروژسترون. داروهايي كه سبب افزايش سطح سرمي ASTمي گردند عبارتند از استامينوفن،آمينو ساليسيليك اسيد،آميودارون،آمي تريپتلين و….
طريقه نگهداري نمونه به مدت ۳روز در درجه حرارت C°۲۵، سه هفته در دماي C°۴ و به مدت طولاني تر در فريزر قابل نگهداري است
به اشتراک بگذارید