راهنمای بیماران
Apt-Downey Test
نام كامل آزمايش Apt-Downey Test
واحد تست  
نمونه پوشك آغشته به خون،مدفوع خون آلود،مواد استفراغ شده حاوي خون و يا موكوس
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید