راهنمای بیماران
Apolipoprotein B-100
نام كامل آزمايش Apolipoprotein B-100, Serum
واحد تست mg/dl
نمونه  سرم یا پلاسما
آمادگي بيمار بيمار بايد بين ۱۴-۹ساعت ناشتا باشد اما نتايج به دست آمده از آپوليپوپروتئين-B بين وضعيت ناشتا و بدون ناشتايي اختلافي را نشان نمي دهد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي آندروژن ها،بتابلوكرها،ديورتيكها،سوء مصرف اتانول و پروژستين ها ممكن است سطح Apo B را افزايش دهند در حاليكه كلستيرامين،

استروژن در  زنان يائسه،لووستاتين،simvastatin، نئومايسين،نياسين و تيروكسينرموجب كاهش سطح آن مي شوند

طريقه نگهداري نمونه سرم و پلاسمارا سريعاً جدا نموده و در يخچال نگهداري نمائيد يا فريز كنيد
به اشتراک بگذارید