راهنمای بیماران
Apolipoprotein A-I
نام كامل آزمايش Apolipoprotein A-I, Serum
واحد تست mg/dl
نمونه  سرم یا پلاسما
آمادگي بيمار اغلب آزمايشگاهها به بيمار توصيه     مي كنند كه ۱۴-۹ساعت ناشتا باشد ولي به هر حال اختلاف با اهميتي در نتايج

apo A-I در حالت ناشتايي و غيرناشتايي گزارش نشده است

زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي كاربامازپين،

استروژنها، اتانول،لووستاتين،نياسين،OCPفنوباربيتال،pravastatinوsimvastatin موجب افزايش سطح apo A-Iشده در حاليكه آندروژن ها،بتابلوكرها،ديورتيكها و پروژستينها موجب كاهش آن مي شوند

طريقه نگهداري نمونه سرم و پلاسمارا سريعاً جدا نموده و در يخچال نگهداري نمائيد يا فريز كنيد
به اشتراک بگذارید