راهنمای بیماران
Antithrombin
نام كامل آزمايش Antithrombin
واحد تست mg/dl
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي استروئيدهاي آنابوليك، آندروژن ها،وارفارين وOCP حاوي پروژسترون ممكن است سطوح آنتي ترومبين را افزايش دهند درحاليكه فيبرينوليتيكها،

هپارين، ال-آسپارژيناز و OCP حاوي استروژن ممكن است سطوح آن را كاهش دهند

طريقه نگهداري پلاسما را هرچه سريعتر از سلولهاي خوني جدا نموده كه مي توان تا زمان انجام آزمايش به مدت ۴ساعت آن را روي يخ نگهداري نمود درغير اينصورت بايد فريز گردد
به اشتراک بگذارید