راهنمای بیماران
Antistreptolysin O Titer
نام كامل آزمايش Antistreptolysin O Titer, Serum
واحد تست units/ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه ممكن است سطوح ASO را كاهش دهند عبارتند از آنتي بيوتيكها و كورتيكوستروئيدها
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید