راهنمای بیماران
Antiplasmin
نام كامل آزمايش Antiplasmin
واحد تست mg /dl
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مهار كننده هاي فيبرينوليز(مثل آپروتينين وepsilonaminocaproic acid) يا هپارين در كاوش هاي عملكردي اختلال ايجاد مي كنند
طريقه نگهداري بايد هرچه سريعتر پلاسما را از سلولهاي خوني جدا نمود به مدت ۴ساعت مي توان پلاسما را روي يخ نگهداري نمود درغير اينصورت بايد هرچه سريعتر فريز گردد
به اشتراک بگذارید