راهنمای بیماران
Antiphospholipid Antibody
نام كامل آزمايش Antiphospholipid Antibody

(Lupus Anticoagulant and/or Anticardiolipin Antibody)

واحد تست  
نمونه پلاسما براي لوپوس آنتي كوآگولانت و جهت آنتي بادي ضد كارديوليپين، سرم لازم است
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري هرچه سريعتر بايد سرم و يا پلاسما را از سلولها جدا نمود پلاسما(يا سرم) را در صورت قراردادن روي يخ مي توان به مدت ۴ساعت نگهداري كرد درغير اينصورت بايد فريز گردد. قبل از ذخيره نمودن پلاسما بايد مطمئن شد كه ميزان پلاكت موجود در آن كمتراز L/109­*۱۰ است در صورتيكه لوله مربوط به   جمع آوري پلاسما تا حد مناسب پر نشده باشد يا حاوي لخته باشد بايد نمونه گيري مجدد انجام گردد
به اشتراک بگذارید