راهنمای بیماران
Antineutrophil Cytoplasmic Antibody
نام كامل آزمايش Antineutrophil Cytoplasmic Antibody
واحد تست  
نمونه سرم

 

آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید