راهنمای بیماران
Antineuronal Nuclear Antibody
نام كامل آزمايش Antineuronal Nuclear Antibody

 Type1(Anti-Hu) & Type2(Anti-Ri)

واحد تست  
نمونه سرم يا مايع مغزي- نخاعي

(CSF)

آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید