راهنمای بیماران
Antideoxyribonuclease-B Titer
نام كامل آزمايش Antideoxyribonuclease-B Titer, Serum
واحد تست Units
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید