راهنمای بیماران
Antictclic Citrullinated Peptide Antibody
نام كامل آزمايش Antictclic Citrullinated Peptide Antibody
واحد تست Units
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید