راهنمای بیماران
Anticardiolipin Antibody
نام كامل آزمايش Anticardiolipin Antibody
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مصرف كلرپرومازين، پروكائين آميد، ديلانتين،پني سيلين،

هيدرالازين و كينيدين ممكن است موجب نتيجه مثبت كاذب شود

طريقه نگهداري فريز و ذوب كردنهاي مكرر سرم ثبات آنتي باديهاي ضد كارديوليپين را تغيير ميدهد
به اشتراک بگذارید