راهنمای بیماران
Antibodies to IgA
نام كامل آزمايش Antibodies to IgA
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار در بيماري كه سابقه واكنش آنافيلاكسي داشته تزريق خون را به تاخير انداخته تا ابتدا سرم وي براي آنتي بادي هاي ضد IgA بررسي شود در صورتي كه آنتي بادي مذكور وجود داشت بايستي از خون اتولوگ يا خون فردي كه او نيز فاقد IgA است استفاده شود همچنين

مي توان از گلبولهاي قرمز فريز- ذوب شده دگليسيروليزه، گلبولهاي قرمز شسته شده يا پلاكتهاي شسته شده استفاده نمود

زمان نمونه گيري به طور ايده آل بهتر است نمونه قبل از تزريق خون و فرآورده ها گرفته شود
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید