راهنمای بیماران
Anthrax Detection
نام كامل آزمايش Anthrax Detection
واحد تست  
نمونه خون، خلط، CSF،مايع پلور،مدفوع،سوآب مقعدي،مايع ضايعات پوستي
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در صورتي كه انتقال سوآبها بيشتر از يك ساعت زمان

مي برد بايد در C°۸-۲ نگهداري گردند

به اشتراک بگذارید