راهنمای بیماران
Angiotensin Converting Enzyme
نام كامل آزمايش Angiotensin Converting Enzyme, Serum
واحد تست u/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهاي مهار كننده ACE مانند كاپتوپريل و انالاپريل باعث كاهش مقادير سرمي ACE مي گردند .مصرف داروهايي مثل كاپتوپريل،

انالاپريل و استروئيدها باعث كاهش سطح سرمي ACE مي گردد

طريقه نگهداري نمونه سرم را بايد سريعاً از سلولهاي لخته جدا نمود. نمونه سرم را به مدت يك هفته در C°۴ و ۶ماه در C°۲۰- مي توان نگهداري نمود
به اشتراک بگذارید