راهنمای بیماران
Amylase
نام كامل آزمايش Amylase, Serum
واحد تست units/L
نمونه سرم يا پلاسما

همچنين آميلاز را مي توان در مايعات بدن جستجو كرد

آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري معمولاً ۱۲ساعت پس از شروع پانكراتيت سطح آميلاز سرم بالا رفته و اين افزايش ۳تا۴روز ادامه مي يابد چون نيمه عمر بيولوژيك آميلاز از ليپاز كوتاهتر است تاخير در ارزيابي آزمايشگاهي ممكن است سبب بدست آوردن نتايج طبيعي آميلاز و نتايج بالاي ليپاز گردد براي رديابي صدمه به پانكراس در تروماهاي بسته توصيه ميشود كه اندازه گيري ليپاز ۳ساعت پس از ضربه انجام شود
تداخل داروئي داروهايي كه سبب افزايش سطح سرمي آميلاز مي گردند عبارتند از داروهايي كه سبب اسپاسم اسفنكتر اودي مي شوند مثل كولينرژيك ها. داروهايي كه سبب پانكراتيت مي شوند مثل آمينوساليسيليك اسيد،آموكساپين و ….. داروهايي كه سبب التهاب غده بزاقي پاروتيد و افزايش آميلاز مي شوند مثل فنيل بوتازون و …..
طريقه نگهداري آميلاز به مدت يك هفته در درجه حرارت C°۲۵ و حداقل ۶ماه در درجه حرارات C°۴ ثابت باقي مي ماند
به اشتراک بگذارید