راهنمای بیماران
Amylase, Urine
نام كامل آزمايش Amylase, Urine
واحد تست units/L
نمونه نمونه ادرار ۲ ساعته بدون اضافه كردن نگهدارنده
آمادگي بيمار قبل از جمع آوري ادرار ۲۴ساعته ناشتايي از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح توصيه مي شود
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه را در يخچال نگهداري نماييد
به اشتراک بگذارید