راهنمای بیماران
Ammonia
نام كامل آزمايش Ammonia, Plasma
واحد تست  
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار قبل از نمونه گيري بيمار بايد از كشيدن سيگار خودداري نموده و دست خود را نيز مشت نكند
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مصرف داروهايي مانند استازولاميد،

الكل،كلريد آمونيوم،باربيتوراتها،ناركوتيكها،ديورتيكهاي لوپ و تيازيدها باعث افزايش آمونيا در خون مي شوند و مصرف لاكتوز،لوودوپا،

نمكهاي پتاسيم،آنتي بيوتيكهاي وسيع الطيف مانند نئومايسين باعث كاهش آمونياک در خون  مي شوند

 

طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید