راهنمای بیماران
Aluminum
نام كامل آزمايش Aluminum, Serum or Urine
واحد تست ng/ml
نمونه سرم، مايع دياليز، ادرار، مايع مغزي- نخاعي

(CSF)

آمادگي بيمار بيمار نبايد از ۲۴ساعت قبل از انجام تست از آنت اسيدهاي حاوي آلومينيوم مانند آمفوژل، سوكرالفيت يا مالوكس استفاده نمايد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي بعد از مصرف سوكرالفيت سطح سرمي آلومينيوم ابتدا افزايش و سپس كاهش مي يابد.آنت اسيدهاي حاوي آلومينيوم، هيدروكسيد آلومينيوم، ليتيم و سوكرالفيت باعث افزايش سطح سرمي آلومينيوم مي گردند
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید