راهنمای بیماران
Alpha1-Fetoprotein
نام كامل آزمايش Alpha1-Fetoprotein, Serum
واحد تست g/ml
نمونه سرم، بر روي مايع مغزي نخاعي(CSF) هم مي توان انجام داد
آمادگي بيمار بيمار ترجیحا  ناشتا باشد
زمان نمونه گيري زمان مطلوب براي گرفتن نمونه سرم مادر جهت غربالگري قبل از تولد هفته ۱۸-۱۶ بارداري است در صورت گرفتن نمونه قبل از هفته بارداري حساسيت AFP كاهش

مي يابد. براي گرفتن نتيجه درست تاييد سن بارداري به روش سونوگرافي مفيد است

تداخل داروئي  
طريقه نگهداري بايد نمونه را داخل فريزر نگهداري نمود.
به اشتراک بگذارید