راهنمای بیماران
Allergen Specific IgE Antibody
نام كامل آزمايش Allergen Specific IgE Antibody
واحد تست  
نمونه سرم(از پلاسماي هپارينه نيز      مي توان استفاده كرد اما در صورت تشكيل فيبرين ميتواند باعث اتصالات غيراختصاصي گردد)
آمادگي بيمار در صورت استفاده از روش هايي كه براساس استفاده از مواد راديواكتيو هستند بيمار نبايد در طي ۲۴ ساعت گذشته در معرض مواد راديو اكتيو قرار گرفته باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري سرم را جدا كرده در يخچال نگهداري نمائيد

بهتر است لوله لخته را يك شبانه روز در C°۴ قرار داده و سپس نمونه سرم را جدا كنيد جهت ذخيره سازي، نمونه بايد درC°۲۰- قرار گيرد.

به اشتراک بگذارید