راهنمای بیماران
Alkaline Phosphatase
نام كامل آزمايش Alkaline Phosphatase, Heat Stable, Serum
واحد تست  U/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار بيمار بايد ناشتا باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه باعث افزايش سطح سرمي آلكالين فسفاتاز مي گردند عبارتنداز آمينوگليكوزيدها،آمينودارون،داروهاي ضد تشنج،استفاده طولاني مدت از آسپرين و….

داروهايي كه سبب كاهش سطح سرمي مي گرددعبارتند از: آلندرونات،كلوفيبرات،

مصرف استروژن در زنان پس از يائسگي و تئوفيلين

طريقه نگهداري نمونه بايد در يخچال قرار گيرد كه تا يك هقته نسبتاً پايدار است.به هنگام ذخيره سازي، آلكالن فسفاتاز سرم به آهستگي افزايش   مي يابد.افزايش ۱۰-۵% در كمتر از ۴ساعت در حرارت C°۴ قابل انتظار است به همين علت بهتر است هرچه سريع تر آزمايش انجام گيرد.
به اشتراک بگذارید