راهنمای بیماران
Alkaline Phosphatase Isoenzymes
نام كامل آزمايش Alkaline Phosphatase Isoenzymes, Serum
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار بيمار بايد ناشتا باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري پس از جداسازي نمونه درصورتيكه آزمايش بعداً انجام شود بايد نمونه را فريز نمود. شلاتورهاي موجود در لوله هاي جمع آوري(EDTA،سيترات و اگزالات)به طور كاذب فعاليت ALP راكاهش مي دهند
به اشتراک بگذارید