راهنمای بیماران
Aldosterone, Urine
نام كامل آزمايش Aldosterone, Urine
واحد تست μg/ 24hours
نمونه ادرار ۲۴ساعته
آمادگي بيمار در صورت مصرف هريك از داروهاي ديورتيك، ضدفشارخون،پروژسترون،استروژن و شيرين بيان حداقل۲هفته(ترجيحاً ۴-۶هفته)قبل از آزمايش قطع نمايد.حداقل ۲ هفته(ترجيحاً۱ماه)قبل از آزمايش روزانه ۳گرم نمك مصرف كند،درصورتيكه دچار كاهش پتاسيم سرم مي باشد اين مورد نيز قبل از انجام تست تصحيح گردد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه بايد فريز گردد
به اشتراک بگذارید