راهنمای بیماران
Albumin
نام كامل آزمايش Albumin: Globulin Ratio, Serum
واحد تست  g/dl
نمونه   سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  داروهايي كه  مي توانند سبب كاهش آلبومين سرم شوند عبارتند از استامينوفن، آميودارون،درمان با استروژن/ پروژسترون در زنان بعد از يائسگي،اينتركولين-۲،OCP،فني توئين،پردنيزونو والپروئيك اسيد.داروهايي كه باعث افزايش مي شوند عبارتند از فورزمايد،فنوباربيتال و پردنيزولون
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید