راهنمای بیماران
Adenosine Deaminase, Erythrocyte
نام كامل آزمايش Adenosine Deaminase, Erythrocyte
واحد تست units/g
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري به مدت ۱ هفته در دماي °C4 قابل نگهداري است
به اشتراک بگذارید