راهنمای بیماران
Adenosine Deaminase, CSF, Pleural Fluid
نام كامل آزمايش Adenosine Deaminase, CSF, Pleural Fluid, Pericardial Fluid, Peritoneal Fluid
واحد تست units/L
نمونه مايع مغزي-نخاعي، مايع پلور، پريكارد و آسيت
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه را در دماي محيط سانتريفوژ نموده و مايع رويي آن را تا زمان آناليز در °C20- نگهداري كنيد
به اشتراک بگذارید