راهنمای بیماران
Activated Protein C Resistance & the Factor V
نام كامل آزمايش Activated Protein C Resistance and the Factor V Leiden Mutation
واحد تست  
نمونه پلاسما و خون كامل
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در مورد كاوش براساس زمان لخته:

در صورتيكه تست ۴ساعت پس از خونگيري انجام شود ميتوان پلاسما را در حرارت C°۴ يا اتاق نگهداري نمود درغير اينصورت بايد فريز كرد. در مورد كاوش براساس DNA :

نمونه را در حرارت اتاق يا °C4 نگهداري نمود

به اشتراک بگذارید