راهنمای بیماران
Activated Partial Thromboplastin Time

 

نام كامل آزمايش Activated Partial Thromboplastin Time
واحد تست  
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري ۳۰ دقيقه تا ۱ ساعت قبل از دوز بعدي هپارين
تداخل داروئي در داروهايي كه مي توانند PTT را طولاني نمايند عبارتند از: هپارين، هيرودين، آرگاتروبان، آنتي هيستامين ها، اسيد آسكوربيك،كلرپرومازين، ساليسيلات ها
طريقه نگهداري هرچه سريعتر پلاسما را از سلولهاي خوني جدا نماييد مخصوصاً در موارد پايش هپارين بهتر است ظرف مدت ۱ ساعت اين عمل صورت پذيرد
به اشتراک بگذارید