راهنمای بیماران
Activated Cloting Time
نام كامل آزمايش Activated Cloting Time
واحد تست  
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي در صورتي كه از celite به عنوان فعال كننده استفاده شده باشد، داروهايي مثل آپروتينين مي توانند ACT را طولاني كنند
طريقه نگهداري بعد از جمع آوري نمونه در داخل لوله حاوي فعال كننده تماسي، بايستي ۱۰ بار آن را تكان داد و هرچه سريعتر تست نمود
به اشتراک بگذارید