راهنمای بیماران
Acid Phosphatase
نام كامل آزمايش Acid Phosphatase,Plasma or Serum
واحد تست units/L
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار ناشتا

(ضمناً نمونه گيري نبايد بلافاصله پس از معاينه ركتال،بيوپسي پروستات، بيوپسي پروستات و ماساژآن، از طريق مجرا نبايد انجام گيرد)

زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مصرف آندروژن ها در جنس مونث و كلروفيبرات باعث افزايش ACP سرم و مصرف فلورايدها، فسفاتها، اگزالاتها و الكل باعث كاهش آن می گردد
طريقه نگهداري حداكثر ۱ ساعت (آزمايش در اسرع وقت انجام پذيرد)
به اشتراک بگذارید