راهنمای بیماران
A Alpha2-Macroglobulin
نام كامل آزمايش A Alpha2-Macroglobulin, Serum
واحد تست mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي درمان با استروژن ممكن است موجب افزايش سطح سرمي AMGگردد
طريقه نگهداري نمونه را به مدت ۷۲ساعت مي توان در دمايC°۴ ذخيره گردد و فقط يكبار قبل از انجام آزمايش ذوب گردد.
به اشتراک بگذارید