راهنمای بیماران
۵′-Nucleotidase, Serum
نام کامل ازمایش ۵′-Nucleotidase, Serum
واحد تست  units/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار  نمونه ناشتا ارجح مي باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  داروهاي هپاتوتوكسيك ممكن است سبب افزايش سطوح ۵′ NT شوند 
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید