راهنمای بیماران
Zidovudine
نام كامل آزمايش Zidovudine, Serum or Plasma
واحد تست µg/ml
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار مصرف همزمان هيدروكلروتيازيد و سولفاپيريدين ممكن است سبب نتايج گمراه كننده AZT شود
زمان نمونه گيري درست قبل از دوز بعدي
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در يخچال نگهداري شود و برروي آن برچسب ماده عفوني زده شود
به اشتراک بگذارید