راهنمای بیماران
Warfarin
نام كامل آزمايش Warfarin, Serum or Plasma
واحد تست  

µg/mlµmol/L

نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید