راهنمای بیماران
von Willebrand Factor
نام كامل آزمايش von Willebrand Factor
واحد تست  
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در اولين فرصت ممكن پلاسما را از سلولها جدا نماييد پلاسما را مي توان تا ۲ساعت روي يخ نگه داشت در غير اينصورت به شكل منجمد نگهداريد براي آنتي ژن vWF تنها، پلاسما را مي توان تا ۸ساعت در دماي اتاق يا ۲۴ساعت روي يخ نگه داشت در غير اينصورت منجمد نماييد
به اشتراک بگذارید