راهنمای بیماران
Vitamin B12
نام كامل آزمايش Vitamin B12 Unsaturated Binding Capacity
واحد تست pg/ml
نمونه در اكثر آزمايشگاههاي مرجع از سرم استفاده مي شود ولي استفاده از پلاسماي EDTA از آزاد شدن زيادي پروتئين اتصالي از گرانولوسيت ها جلوگيري خواهد كرد
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در يخچال تا چندين روز پايدار خواهد بود در صورت نگهداري در C°۲۰- بسيار پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید