راهنمای بیماران
Varicella-Zoster Virus
نام كامل آزمايش Varicella-Zoster Virus Culture & Serology
واحد تست  
نمونه كشت احتياج به سواب از قاعده ضايعات تازه بدون سقف، مايع وزيكل، خون يا شست و شوي برونكيال(در افراد با نقص ايمني)دارد
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري نمونه هاي كشت بايد در طي مرحله حاد بيماري(در عرض ۳روز از ظهور ضايعات پوستي)گرفته شوند نمونه گيري سرم هاي حاد و نقاهت با فاصله ۱۴-۱۰روز پيشنهاد مي شود
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه ها را در محيطي سرد و مرطوب قرار دهيد نمونه ها را در C°۲۰- فريز نكنيد VZVبسيار حساس مي باشد در صورتيكه تلقيح فوري به كشت سلول امكان پذير نيست نمونه ها بايد سريعاً در C°۷۰-فريز شوند
به اشتراک بگذارید