راهنمای بیماران
Triidothyronine
نام كامل آزمايش Triidothyronine, Serum
واحد تست ng/dlnmol/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار در صورت استفاده از RIA بيمار نبايد اخيرا”راديوايزوتوپ گرفته باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي استروژن، متادون و OCP موجب افزايش T3 مي شوند در حاليکه مصرف استروئيدهاي آنابوليک، آندروژنها، فني توئين، ايندرال، رزرپين و ساليسيلات با دوزهاي بالا، اسيد نيکوتينيک و کورتيکوستروئيدها موجب کاهش سطوح T3 سرم مي شوند
طريقه نگهداري سرم در عرض ۴۸ساعت جدا گردد در C°۲۵تا ۷روز پايدار است ترجيحا” در يخچال . در C°۲۰- حداقل ۳۰روز پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید