راهنمای بیماران
Trichomonas Preparation
نام كامل آزمايش Trichomonas Preparation
واحد تست  
نمونه سواب هاي واژينال، سرويکال يا اورترال،  مايع پروستاتيک، سديمان ادرار
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در يخچال قرار ندهيد نمونه بلافاصله به آزمايشگاه ارسال شود
به اشتراک بگذارید