راهنمای بیماران
Transferrin Receptor
نام كامل آزمايش Transferrin Receptor, Soluble, Serum or Plasma
واحد تست nmol/L
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه تا ۳۰دقيقه در دماي محيط و به طور نامحدود به صورت فريز شده پايدار است از دوره هاي فريز/ ذوب اجتناب شود
به اشتراک بگذارید