راهنمای بیماران
Thrombopoietin
نام كامل آزمايش Thrombopoietin, Serum or Plasma
واحد تست Fmol/ml
نمونه
سرم يا پلاسماي EDTA
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در پلاسماي platelet poor و پلاسماي platelet-rich

تا ۶ روز پايدار است براي نگهداري طولاني تر سرم را از سلولها جدا کرده و در C°۳۰- نگه داريد TPO آزاد کاملا” پايدار است فريز کردن/ ذوب کردن مکرر پلاسماي EDTA(تا ۹مرتبه) تاثيري بر سطوح TPO نمي گذارد فاصله بين نمونه گيري و جداکردن پلاسما اگر کمتر از ۲۴ساعت باشد تاثيري بر سطوح TPO پلاسما نخواهد داشت

به اشتراک بگذارید