راهنمای بیماران
T3 Uptake
نام كامل آزمايش T3 Uptake, Serum or Plasma
واحد تست
نمونه سرم ارجح است پلاسما هم ممکن است قابل قبول باشد
آمادگي بيمار درصورتيکه از روش راديواکتيو استفاده مي شود بيمار نبايد اخيراً اسکن ايزوتوپ انجام داده باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي دوزهاي بالاي ساليسيلات و مصرف فنيل بوتازون موجب افزايش T3U مي گردند در حاليکه OCP و پرفنازين موجب کاهش آن مي شوند
طريقه نگهداري در عرض ۴۸ساعت سرم يا پلاسما جدا گشته و در   C°۸-۲ نگهداري شود
به اشتراک بگذارید