راهنمای بیماران
Smooth Muscle Antibody
نام كامل آزمايش Smooth Muscle Antibody
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه را سرد نگه داريد
به اشتراک بگذارید